17 juli 2024

Het gebied N33/A7 bij Zuidbroek. Beeld: Venema Media

Midden-Groningen / Oldambt / Veendam – De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Vanaf eind november kon iedereen die dat wilde reageren op deze plannen. De binnengekomen reacties worden nu verwerkt in de volgende versie van het plan.

A7/N33

Een sterke regio

De regio rondom de A7/N33 wil een sterke en aantrekkelijke regio zijn en blijven voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of de regie bezoekt. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met de plaatsen Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten. Wat maakt dit gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk?

Vanaf eind november 2021 kon iedereen die dat wilde meedenken over de eerste versie van de toekomstplannen. Er zijn veel reacties binnengekomen via de o.a. de website stemvanprovinciegroningen.nl en tijdens de verschillende inloopbijeenkomsten in februari en maart.

Reacties

De meeste reacties gaan over de mogelijke vestiging van XXL bedrijven bij Westerlee/Scheemda en in de Tussenklappenpolder en uitbreiding van het bedrijventerrein Rengers bij Kolham. Ook zijn er aandachtspunten meegegeven over het beter in beeld brengen van de economische cijfers en thema’s als wonen, landbouw, energie en recreatie. Daarnaast is er gesproken over de communicatie en participatie in dit proces en het gebrek aan vertrouwen in de politiek. De reacties zijn hier (PDFPDF-bestand, 212 KB) terug te lezen. 

Vervolg

Alle reacties worden verwerkt en gebundeld in een notitie: een reactienota. Deze reactienota is een belangrijk onderdeel voor de bestuurlijke en politieke belangenafweging en besluitvorming over het perspectief A7/N33. Na behandeling in de stuurgroep, de colleges van gemeenten en provincie, vergaderen de gemeenteraden en Provinciale Staten hierover. Zij nemen uiteindelijk een besluit over het perspectief A7/N33.

Het is voor iedereen mogelijk om – voorafgaand aan de behandeling in raden en Staten – tijdens een commissievergadering in te spreken. Er zijn dus nog meerdere momenten waarop de huidige versie van het perspectief kan worden aangepast. De verwachting is dat behandeling in de colleges voor de zomer van 2022 is en behandeling in raden en Staten na de zomer.

Perspectief als bouwsteen

Gemeenteraden en Provinciale Staten stellen het perspectief vast als bouwsteen voor de omgevingsvisies. Een omgevingsvisie is een integrale en langetermijnvisie van een gemeente en/of provincie voor de hele fysieke leefomgeving van haar grondgebied. Denk aan water, wonen, milieu, landschap, erfgoed, gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit. In de omgevingsvisie zegt een gemeente/provincie hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. De keuzes aan de hand van de omgevingsvisie worden, onder de nieuwe Omgevingswet, uitgewerkt in een omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Dit is één plan ter vervanging van de bestemmingsplannen zoals we die nu kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *